Thị trường Đài Loan

Thị trường Đài Loan

Hiển thị

05:35 - 05/08/2019

Thông báo tuyển nữ khán hộ công gia đình đi làm việc...

Cần tuyển 30 nữ khán hộ công đi làm việc tại Đài Loan trong tháng 8

15:05 - 02/03/2018

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ...

Công ty đặc biệt quan tâm, đây là một trong những công đoạn chính để đảm bảo chất lượng lao động, phát triển...