Thị trường Trung Đông

Thị trường Trung Đông

Hiển thị

00:29 - 05/08/2019

Tuyển lao động nữ giúp việc gia đình đi làm việc...

Chương trình miễn phí xuất cảnh

15:05 - 02/03/2018

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ...

Công ty đặc biệt quan tâm việc đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng nghề và kiến thức cần thiết cho lao động trước khi xuất...